Elgregion

Mjøsa - Glomma

Vedtekter Elgregionen Mjøsa - Glomma

av 5.04.95 med endringer av 26.02.98, 22.04.10 og 28.4.11.

§ 1 Elg regionen

Elgregionen er en overbygning for driftsplanområder innen hele eller deler av følgende kommuner: Hamar, Løten, Åmot, Elverum og Våler. Regionen utgjør store deler av det område som den felles elgstammen bruker gjennom året.

§ 2 Formål

Formålet med elgregionen skal være å bidra aktivt i en positiv forvaltning av elgstammen gjennom et grunneiersamarbeid. Hovedmålsettingen er å komme fram til en optimal, sunn og stabil bestand med god alders- og kjønnsfordeling, og med en størrelse som ikke medfører for store skader på skog og innmark.

Elgregionen skal:

 • Skaffe informasjon om stammen
 • Utarbeide en overordnet målsetting for elgbestanden i området
 • Fastsette ønskelig nivå på stammen
 • Samordne avskytingsregler
 • Drive informasjon mot myndigheter, jegere og rettighetshavere, og være et kontaktforum for de samme i saker som vedrører elgforvaltningn i området.
 • Ivareta medlemmenes interesser vedrørende elgforvaltningen på medlemmenes eiendommer
 • Bidra med utarbeidelse av flerårige driftsplaner og avskytingsavtaler.
 • Iverksette praktiske viltstelltiltak for elg langs trekkveiene og i
  vinterbeiteområdene.

§3 Medlemskap

Medlemskap i elgregionen skjer ved undertegnelse av et innmeldingsskjema. Det skal gå fram av innmeldingsskjemaet hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmene. Medlemsavgiften skal være et beløp pr. felte dyr året før som betales til regionen innen 1.februar hvert år. Avgiftens størrelse avgjøres av årsmøtet.

Medlemskapet bygger på vedtekter som til enhver tid gjelder for regionen og vedtak gjort i årsmøtet. Ved bruk av gradert stemmerett, utgjør en felt elg 1 stemme.

Utmelding skjer skriftlig og gjelder fra 31.12. året etter utmeldelsen. Før utmelding kan skje, må alle forpliktelser overfor regionen være dekket.
Utmeldt medlem har ikke krav på eventuell andel av regionens fond eller midler.

§ 4 Arbeidsår og forpliktelser

Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Elgregionen forpliktes av styrets leder sammen med sekretær og/eller forretningsfører.

§ 5 Styret

Regionen forvaltes av et styre på inntil 6 medlemmer med vekt på geografisk fordeling.

Styret er beslutningsdyktig når 4 av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret velger eller engasjerer kasserer/forretningsfører og sekretær.

Styret skal blant annet:

 • Lede regionens virksomhet i overensstemmelse med vedtektene og årsmøtet beslutning.
 • Ansette/avsette regionenes personell og fastsette deres lønn og arbeidsinnstruks.
 • Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap. Utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 • Utarbeide driftsplan for regionen(ikke hvert år).
 • Det skal føres protokoll fra styrets møter og forhandlinger.

§ 6 Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av april. Alle medlemsområder som har betalt medlemsavgiften inneværende år har rett til å delta på årsmøtet med 2 stemmeberettigede representanter. En representant kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for 1 annen representant.
Årsmøtet innkalles av styret.

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig og minst 2 uker i forveien. Saksliste legges ved innkallingen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest innen utgangen av januar.

Så lenge ikke annet er bestemt, skjer alle vedtak på årsmøtet med vanlig flertall. Gradert stemmerett brukes når 1 av de stemmeberettigede forlanger det.

Årsmøtet skal:

 • Velge ordstyrer
 • Velge 2 representanter til å underskrive protokollen.
 • Behandle:
  • styrets årsmelding
  • revidert regnskap
  • budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år
  • eventuell godtgjørelse til tillitsmenn
  • styrets forslag til driftsplan for regionen (ikke hvert år)
  • årets retningslinjer for avskyting innenfor elgregionen.
  • Fastsette avgiften pr.felte dyr for kommende år.
  • Velge styremedlemer med personlige varamedlemmer for 2 år.
  • Foreta valg av leder, nestleder og revisor.
  • Velge valgkomite på 2 medlemmer, en velges hvert år.
  • Behandle innkomne saker.

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen til årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/3 av de tilsluttede medlemmer, utfra stemmeandeler, forlanger det. Det kan bare fattes vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. Innkalling skjer som ved ordinært årsmøte.

§ 7 Medlemmenes forhold til driftsplanen og rapportering.

Medlemmene skal:

 • Nytte vedtatte retningslinjer ved utarbeidelse av avskytingsavtale.
 • Rapportere om forhold som har betydning for elgforvaltningen i de enkelte områder. Herunder fellingsstatistikk, vektskjemaer, "Sett elg", med mere, innen 10 dager etter avsluttet jakt.

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet. Gyldig beslutning om vedtektsendring fattes med 2/3 flertall av de fremmøtte. Minst halvparten av stemmeandelene må være tilstede. Møter ikke så mange, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de møtende.

§ 9 Oppløsning

Oppløsning av elgregion kan besluttes med 2/3 flertall av årsmøtet etter at det har vært foreslått for foregående årsmøte. Minst halvparten av stemmeandelene må være tilstede. Møter ikke så mange, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de møtende.

Før oppløsning må alle økonomiske forpliktelser være dekket. Ved oppløsning tilfaller regionens midler viltfondet i de berørte kommunene i henhold til fordelingen av tellende areal.

§10 Tvister

Alle tvister mellom elgregionen og dens medlemmer om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter kan avgjøres av en voldgiftsrett hvis partene er enige om det. I motsatt fall, avgjøres det med vanlig rettergang.

Elgreg. Mjøsa - Glomma

Elgregion Mjøsa-Glomma (ERMG) er en organisasjon for rettighetshavere, og omfatter i dag kommunene Hamar og Løten, og deler av kommunene Åmot, Elverum og Våler. ERMG har som formål å bidra til en enhetlig og langsiktig forvaltning av elg og hjort.

 

J.R. Wiborgs gate 8
2450 Rena
Tlf 916 68 715

Elgregionen TRÅ

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Åmot Kommune

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess

Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Lær mer

Jeg aksepterer

Cookies - Informasjonskapsler

Denne siden benytter såkalte "cookies" (informasjonskapsler). En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk.

Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig.

Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som "innstillinger", "sikkerhet" e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt