Elgreg. Mjøsa - Glomma

J.R. Wiborgs gate 8
2450 Rena
Tlf 916 68 715

Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Oppgaver og formål

Formålet med elgregionen skal være å bidra aktivt i en positiv forvaltning av elgstammen gjennom et grunneiersamarbeid. Hovedmålsettingen er å komme fram til en optimal, sunn og stabil bestand med god alders- og kjønnsfordeling, og med en størrelse som ikke medfører for store skader på skog og innmark.

Elgregionen skal:

  • Skaffe informasjon om stammen
  • Utarbeide en overordnet målsetting for elgbestanden i området
  • Fastsette ønskelig nivå på stammen
  • Samordne avskytingsregler
  • Drive informasjon mot myndigheter, jegere og rettighetshavere, og være et kontaktforum for de samme i saker som vedrører elgforvaltningn i området.
  • Ivareta medlemmenes interesser vedrørende elgforvaltningen på medlemmenes eiendommer
  • Bidra med utarbeidelse av flerårige driftsplaner og avskytingsavtaler.
  • Iverksette praktiske viltstelltiltak for elg langs trekkveiene og ivinterbeiteområdene.